Πολιτική Ιδιωτικότητας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας αποσκοπεί να εμπεδώσει την αίσθηση της ασφάλειας σε όλους τους χρήστες του ιστότοπου www.halvetic.com.

2. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των χρηστών του ιστοτόπου μας. Η ιδιωτικότητά σας είναι προτεραιότητά μας.

3. Ο ιστότοπός μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζοντας κοινά αποδεκτώς κριτήρια ιστοτόπων, περιλαμβανομένων ειδικώς οτιδήποτε εμπίπτει στο πεδίο ασφάλειας των χρηστών του διαδικτύου και των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.

4. Η χρήση του ιστότοπού μας ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας.

5. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας αφορά αποκλειστικά και μόνον τον ιστότοπό μας. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (link) με άλλους ιστότοπους. Σε περίπτωση που μεταβείτε σε άλλον ιστότοπο, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την πολιτική ιδιωτικότητας του νέου ιστότοπου.

6. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να εισάγουμε μεταβολές στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας μέσω κατάλληλων τροποποιήσεων. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές δεν θα παραβιάζουν τα βασικά κριτήρια ασφάλειας και ιδιωτικότητας των χρηστών του ιστοτόπου μας.

7. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου μας είναι η GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K. Παρακαλούμε αποστέλλετε όλες τις παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις σας στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: info@goldensubmarine.com.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ο ιστότοπός μας συλλέγει και διαχειρίζεται τα ακόλουθα δεδομένα των χρηστών του: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση e-mail κατόπιν χρήσης του εντύπου επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπό μας.

2. Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από χρήστες για επαφή με τον πελάτη, προσφορές και προωθητικές δραστηριότητες.

3. Κατά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και την επακόλουθη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικά, όταν απαιτείται από τον νόμο, μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο του χρήστη για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

4. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε δέουσα επιμέλεια στη συλλογή και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου μας, και ειδικότερα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα:

α) επεξεργάζονται νομίμως, αξιόπιστα και με σαφήνεια για το καταχωρισμένο πρόσωπο (το υποκείμενο των δεδομένων),

β) συλλέγονται για λόγους ιδιωτικότητας και συγκεκριμένων, σαφών και νομίμως αιτιολογημένων σκοπών που διατυπώνονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας,

γ) δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία χωρίς συνάφεια με τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς,

δ) είναι υποκειμενικώς ακριβή, κατάλληλα και οριοθετημένα εντός του απαραίτητου και επαρκούς πεδίου των σκοπών επεξεργασίας,

ε)  είναι ακριβή και ενημερωμένα όποτε απαιτείται κάτι τέτοιο,

στ) είναι καταλλήλως διασφαλισμένα,

ζ) είναι αποθηκευμένα με τρόπο που να επιτρέπεται η αναγνώριση των κατόχων των δεδομένων για χρόνο μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

5. Ο ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπό μας είναι η CIECH Sarzyna S.A., με στοιχεία επικοινωνίας: IOD@ciechgroup.com.

6. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται:

α) σύμφωνα με τη συναίνεση που παρέχεται από το καταχωρισμένο πρόσωπο ή σύμφωνα με την αρχή που προβλέπει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά όταν απαιτείται για τους σκοπούς οποιουδήποτε συμφωνητικού, στο οποίο το καταχωρισμένο πρόσωπο (χρήστης) είναι συμβαλλόμενο μέρος. Στην περίπτωση της παρούσας Παραγράφου 6 (α), η συναίνεση σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρέχεται εθελουσίως και το συναινών άτομο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εν λόγω συναίνεση καθ’ οιανδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η συναίνεση δεν επιδρά επί της νομιμότητας της επεξεργασίας που διενεργείται μεταξύ της ημερομηνίας που παρασχέθηκε η συναίνεση και της ημερομηνίας που ανακλήθηκε η εν λόγω συναίνεση.

7. Η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί μέσω επικοινωνίας e-mail που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες προς την ακόλουθη διεύθυνση: IOD@ciechgroup.com.

8. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε άλλες οντότητες με την εξαίρεση εκείνων που με διά νόμου εξουσιοδότηση θα τα ζητήσουν. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Κατά την επεξεργασία δεδομένων, ο ελεγκτής δύναται να συνεργαστεί με υπεργολάβους που παρέχουν data hosting (αποθήκευση) και υπηρεσίες μαζικής διανομής e-mail (newsletters, δηλ. ενημερωτικά δελτία).

9. Τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται μέχρι να ανακληθεί η συναίνεση.

10. Το καταχωρισμένο πρόσωπο έχει το δικαίωμα στην πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα της άρνησης επεξεργασίας και το δικαίωμα να τα μεταβιβάσει.

11. Το καταχωρισμένο πρόσωπο έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει παράπονα στην επιβλέπουσα αρχή.

12. Οι αποφάσεις σχετικά με τους χρήστες μας, δεν λαμβάνονται βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων και σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται κατάρτιση προφίλ (profiling).